Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının yaptığı işler aşağıda sıralanmaktadır.

-İMAR UYGULAMALARI

-İFRAZ

-TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

-APKİKASYON

-T.U.S.

-MADEN İMALAT HARİTASI

-PLANKOTE

-İNŞAAT ÖLÇMELERİ

-YOL PROJELENDİRME -KESİT- KÜBAJ

-GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK

İMAR UYGULAMALARI

YOLA TERK HARİTALARI

 

 

 

Tanım : Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

 

Taşınmaz malın bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

 

Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,

 

Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işn yapım bedeli belirlenmelidir)

 

Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

 

Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,

 

Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

 

İzlenecek yol :

 

Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.

 

Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

 

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alınır.

 

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

 

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

 

Kontrol İşlemleri :

 

Yola terk işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksalıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

 

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

 

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,

 

Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

 

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

 

Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

 

Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.

 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN

 

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

 

 

 

 

YOLDAN İHDAS HARİTALARI

 

Tanım : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,

 

İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl idare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

 

Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,

 

Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro meslek odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),

 

Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

 

Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritası,

 

İhdas işlemi ile belgeler; 1 takım asıl, 2 takım asıl niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

 

İzlenecek yol :

 

Yoldan ihdas işleminin kontrolü için, Belediye Başkanının veya Köy Tüzel kişiliği kadastro müdürlüğüne Tapu Kanunu'nun 21. ci maddesi gereğince yazılı talepte bulunur.

 

İstem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Yoldan ihdas haritalarının konrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı'na yatırılır.

 

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

 

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

 

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

 

Kontrol İşlemleri :

 

Yoldan ihdas işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar. ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığınğ belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

 

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

 

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

 

Kontrolden sonra yoldan ihdas işlemi ile ilgili 3 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğü gönderilir.

 

Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.

 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

 

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

İFRAZ

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

 

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

 

Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

 

Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılmasi işlemidir.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

 

Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin tasdikli örneği,

 

Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya iş yapımına yetki veren vekaletname örneği,

 

Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler işin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),

 

Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği.

 

Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait, ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayırma (ifraz) haritası.

 

Ayırma işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

 

İzlenecek yol :

 

Ayırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

 

Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Ayırma (ifraz) haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge' ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri Ücret Çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı'na yatırılır.

 

Belediyeler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve Harita Mühendisi sorumluluğunda yaptıkları ayırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

 

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

 

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

 

Kontrol İşlemleri :

 

Ayırma işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

 

Kontrol İşlemleri tamamlandıktan sonra :

 

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha, Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasörlerinde de belirtilir. Kontrolden sonra ayırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

 

Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

 

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

 

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

 

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,

 

Talep sahibi şirket, vakf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,

 

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüklerinden kendi adlarına intikal işlerini yaptırmış olmaları gerekir.

 

İzlenecek yol :

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Kadastro Müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

 

Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi teleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Birleştirme işlemlerinde herhangi bir kontrol ve ölçü zorunlu olmadıkça araziye gidilmez.

 

Kontrol işleminden sonra birleştirme ile ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde Belediye Encümeninin, dışında ise il İdare Kurulunun olumlu kararı alınmak üzere Belediye veya Valiliğe bir üst yazı ile gönderilir.

 

Belediye veya Valilik'ten olumlu karar geldikten sonra görevli kadastro elemanlarınca :

 

Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha

 

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

 

Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgililerce imzalanır.

 

Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Birleştirme işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

 

Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde istem belgesinin "tutarı" bölümüne malın cinsi yazılır. (Okul yeri, hükümet binası vb.) Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

APLİKASYON

Tanım : Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

 

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

 

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

 

Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.

 

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

 

İzlenecek yol :

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.

 

Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

 

Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

 

Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.

 

İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimat hatası olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapılır.

 

Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmiş ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir.

 

Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları zemin tesisi ile işaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.

 

Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Aplikasyon iş1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermeye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde: istem belgesinin "tutarı" bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

 

 

 

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

 

Tanım : Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

 

İstenen Belge ve Bilgiler :

 

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği

 

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

 

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

 

Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.

 

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

 

İzlenecek yol :

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

 

Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.

 

Görevli kadastro elemanı taşınmaz malın bulunduğu yeri herhangi bir ölçü yapmadan, pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir.

 

Yer gösterme işleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/ sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez.

 

İşlemin Mali Yönü :

 

Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için; 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge' nin "Kadastro Değişiklik ve Kontrolluk İşlemleri Ücret Çizelgesi'nde" belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

 

Tapu Sicil Müdürlerinin, taşınmaz malın hangi ada ve parselde olduğunun belirlenmesi hakkındaki yazılı taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlüğüne müracatı sağlanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre ücret alınır.

 

Mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir kararı nedeni ile tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinin isteyecekleri, taşınmaz malın ada ve parsel numarasının tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alınmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yolluğu ile taşıt ilgilisince karşılanır.

 

 

T.U.S.

Harita (Teknik) Uygulama Sorumluluğu

 

Ruhsata tabi insatlarin, temelden, subasmani kotuna kadar yatay ve dusey olarak konumlandirilmasindan harita muhendisini sorumlu/fenni mesul tutan uygulamadır.

 

İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre tus tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu halihazır harita kotuna bağlanır.

 

Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir.

 

Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir.

 

Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.

 

Tus sorumluluğu: projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun uygunluğu ilgili idarece temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra sona erer. (iş bitirme belgesi)

 

Tus. Çatı seviyesini içeriyorsa;her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yatay ve düşey konum doğruluğu sağlanır. İnşaatın çatısı kapatıldıktan sonra kat yükseklikleri ve gabarisi (çatı üstü kotu) belirlenerek binanın kesitleri üzerinde cepheleri ile birlikte gösterilir. Tus tarafından belediyesine, inşaat sahibine tutanakla teslim edilir.

MADEN İMALAT HARİTASI

İlgili Maden Kanunu ve Maden Uygulama Yönetmeliği kapsamında her maden sahası için her yıl Nisan ayı sonuna kadar, ait olduğu ve daha önceki yıllara ait imalatın gösterildiği, gelecek yıl için yapılması planlanan imalatı gösteren, 6 derece dilim esasına göre hazırlanan büyük ölçekli haritalara Maden İmalat Haritaları denir.

PLANKOTE

Genel olarak arazinin topografik yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan, arazinin yapısına göre belli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşan kotlu ve ölçekli krokidir. resmi evraklar için kullanılacaksa, arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte, arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk ( çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesneler ) birlikte belli aralıklarda arazinin mevcut kotları gösterilir. Yapılış amaçlarından bir tanesi de arazinin hafriyata başlamadan önce ve bittikten sonra yapılarak çıkan toprağın hesabının yapılması içindir.

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. Erseçkin Ap. No:153 K:1 D:2

                                                                                    Bandırma/BALIKESİR

Tüm Hakları Saklıdır@2018